LOS stadomland Projecten

Schetsboek en dorpspaspoorten vitale kernen

Is de vitaliteit van kleine kernen afhankelijk van woningbouw? Deze vraag staat centraal in een onderzoek, dat wij verricht hebben voor de provincie Zuid-Holland. Zuid-Holland kent de grootste verstedelijkingsopgave van Nederland, maar ze telt buiten de stevige stedelijke regio’s ook veel kleine plattelandskernen. Het verstedelijkingsbeleid maakt dat woningbouw slechts beperkt mogelijk is in deze kleine kernen. Dat terwijl vaak het idee bestaat dat de vitaliteit en leefbaarheid van kleine kernen juist afhankelijk is van woningbouw. 

Gebiedsvisie spoorzone Vught

Voor Vught zijn we gevraagd een visie op de spoorzone te ontwikkelen. In het kader van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) wordt een deel van het tracé ondertunneld Een complexe en boeiende opgaven waarbij creatief omgegaan moet worden met de beperkte ruimte. In feite hebben we de technische plannen van Prorail vertaald naar een ruimtelijk beeld waarbij we ons vooral richten op het herstellen van het weefsel van Vught. We zetten ons in voor het verbeteren van de woon- en ruimtelijke kwaliteit rondom het spoor. 

Centrumplan Doorwerth

In 2016 hebben we heel intensief in samenspraak met het Doorwerth een centrumplan gemaakt. Aanleiding van het dorp was zelf een plan te maken uit onvrede met de rol van de gemeente tot dan toe. Het project werd getrokken door een kleine kerngroep. LOS heeft samen met die groep een ontwerp gemaakt en gezorgd dat er zeer breed werd meegedacht.

Toeristische hoofdstructuur Schouwen Duiveland

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft samen met gebiedspartners een visie op de hoofdstructuur voor het toerisme opgesteld. De Toeristische Hoofdstructuur of kortweg THS. LOS heeft deelgenomen aan een deel van de werksessies met als opdracht de thema’s die de visie dragen aan te scherpen en te visualiseren. 

Conceptontwikkeling, Plan Maasdal

De hoogwaterproblematiek staat prominent op de agenda. Vanuit verschillende invalshoeken wordt gewerkt aan dijkversterking en rivierverruiming. De dorpen aan de Maas...

Stedebouwkundigplan Groote Hoeven, Someren

Als mogelijk laatste grote(re) uitbreiding in Someren moet de nieuwe wijk De Groote Hoeven echt ‘goed’ zijn. Een wijk van hoge kwaliteit, maar wel echt Somers...

Gebiedsvisie De Ruiter

Het lint de Ruiter ligt in het buitengebied van Someren op enige afstand van het nieuwe woongebied de Groote Hoeven. In kernrandzones zoals de Ruiter is vaak veel dynamiek omdat...

Geldermalsen omgevingsvisie

In Geldermalsen werken we samen met de gemeente om in co-productie met de ambtelijke organisatie een omgevingsvisie te maken...

Structuurvisie Velp

Voor de gemeente Rheden maken we een structuurvisie voor Velp volgens de systematiek van de omgevingsvisie die we in de afgelopen tijd ontwikkeld hebben...

Omgevingsvisies Leusden

Voor de gemeente Leusden maken we twee omgevingsvisies. Een voor het landelijk gebied en een voor het stedelijk gebied. De gemeente heeft het programma ‘de samenleving voorop’ (zie ook het Democratic Challenge-programma)...

Structuurvisie Utrechtse Heuvelrug, ”Groen dus Vitaal”

De gemeente Utrechtse Heuvelrug is een gemeente van ongeveer 50.000 inwoners in een bijzonder gebied, en ontstaan uit een fusie van 5 heuvelruggemeentes. Deze structuurvisie heeft tot doel...

Masterplan en stedenbouwkundige plannen Elzenbos

Als vervolg op een locatieonderzoek kreeg LOS de vraag om voor de kern Brummen een stedenbouwkundig plan te maken voor de nieuwe uitbreidingslocatie ‘Elzenbos’...

Wijkontwikkelingsplannen Kienehoef, Cathalijne en Kinderbos Sint Oedenrode

De wijken Kienehoef, Cathalijne en Kinderbos zijn aangename jaren ’70 en ’80 wijken in Sint Oedenrode. De veranderende bevolking, nieuwe wensen voor het gebruik van de ruimte...

Gebiedsvisie Het Hoornerveen (gemeente Heerde)

Voor het Hoornerveen maakten we een gebiedsvisie. Het Hoornerveen is een landelijke overgangszone tussen dorp en Veluwe met veel woningen en verborgen sprengbeken...

Dorpsontwikkelingsplan Loosbroek (gemeente Bernheze)

Loosbroek is een stoer en ondernemend ontginningsdorp tussen Heesch en Veghel, dat met grootschalige horeca altijd regionaal op de kaart heeft gestaan. Het dorp heeft met de teruglopende...