Projecten

Nabij het centrum van Valkenswaard herontwikkelt woningstichting Woningbelang een vrijgekomen bedrijvenlocatie. LOS is gevraagd om binnen een sterk...

Vanaf het begin van de ontwikkeling van dit gebouw was duidelijk dat geluid een bepalende factor was. Daarom dat in eerste instantie een kantoorfunctie werd voorgesteld. Toen dat planologisch niet mogelijk bleek, en er alleen een woonfunctie kon komen ontstond het idee van een klassieke burcht.

Roelof Goodijk maakt sinds 2012 deel uit van de tweekoppige kwaliteitscommissie voor het buitengebied van de gemeente Peel en Maas. Basis vormt een kwaliteitskader, gebaseerd op het Limburgs Kwaliteitsmenu...

Op eigen initiatief hebben we, samen met een groepje Delftse architectuurstudenten (WEID), een concept ontwikkeld om de Ruien in Antwerpen op een betere manier toegankelijk te maken dan nu het geval is. Dit initiatief is ambtelijk gepresenteerd en ook bestuurlijk opgepikt. (Zie het bijgevoegde fragment van een interview met de toenmalige wethouder van Antwerpen)

De verstedelijking van Lingshanweizhen nabij Qingdao (China) gaat in razend tempo. In een nieuw stadsdeel ligt de Baiguoshu rivier en deze komt in een landschappelijke corridor...

Centrale vraag van de Regio was hoe je mensen bewust maakt van leefbaarheidsontwikkelingen en in beweging krijgt om er iets aan te doen. Met een beeldverhaal voor de toekomstige leefbaarheid...

Op 1 januari treedt de Omgevingswet in werking. Het stelsel van de ruimtelijke ordening wijzigt dan. De huidige wetten die gaan over de fysieke leefomgeving zullen worden vervangen door één integrale wet. Het doel is meer overzicht en samenhang in beleid en regelgeving. Daarnaast vraagt de omgevingswet om een andere manier van werken van overheden. Het motto is ‘ruimte voor ontwikkeling, en het borgen van kwaliteit’. De omgevingswet moet gaan zorgen voor een betere balans tussen het benutten e...

Voor het bedrijventerrein Panhuis in Kesteren maakten we een businessplan. Directe aanleiding voor het businessplan was de zorg voor de lange termijn...

In 2016 hebben we heel intensief in samenspraak met het Doorwerth een centrumplan gemaakt. Aanleiding van het dorp was zelf een plan te maken uit onvrede met de rol van de gemeente tot dan toe. Het project werd getrokken door een kleine kerngroep. LOS heeft samen met die groep een ontwerp gemaakt en gezorgd dat er zeer breed werd meegedacht.

Met de ingrepen die voorgesteld worden in de structuurvisie Mozaïque wordt het centrum van Nieuw Bergen nieuw leven ingeblazen. Met als belangrijkst opgave het ‘parkeerplaatsgevoel’...

De gemeente Breukelen is al een decennium bezig met planontwikkeling en planuitvoering in het centrum van Breukelen. Er is veel bereikt, de kerkbrink is heringericht...

In ons oorspronkelijke masterplan voor Nieuw-Bergen hadden we een toren getekend. In de praktijk is zo’n toren, waarin geen economische functies zitten, financieel lastig uitvoerbaar. Maar in Nieuw-Bergen vond iedereen, de politiek, het bestuur en de samenleving dat de toren er moest komen. Over de jaren heen zijn er twee rondes van prijsvragen op uitnodiging geweest. Wij namen deel aan de beoordelingscommissies en stuurden op de opzet van de plannen. Toen uiteindelijk een architect uitgekozen ...

De hoogwaterproblematiek staat prominent op de agenda. Vanuit verschillende invalshoeken wordt gewerkt aan dijkversterking en rivierverruiming. De dorpen aan de Maas...

We zijn door de dorpsraad gevraagd om hen te begeleiden bij het maken van een dorpsontwikkelingsplan. Beers moest een antwoord vinden op ontwikkelingen die haar ‘overkomen’...

Met het opstellen van een dorpsontwikkelingsplan voor Hoogerheide wilde de gemeente bewoners meer betrekken bij de aanpak van de leefbaarheid van het dorp en samen met bewoners...

Loosbroek is een stoer en ondernemend ontginningsdorp tussen Heesch en Veghel, dat met grootschalige horeca altijd regionaal op de kaart heeft gestaan. Het dorp heeft met de teruglopende...

Voor de fusiegemeente Altena stelde LOS de omgevingsvisie op.  Tijdens het proces nam de dorpsraad van Almkerk het initiatief om samen met bewoners een dorpsvisie op te stellen, als gebiedsgerichte uitwerking van de omgevingsvisie. De dorpsvisie werd benoemd tot pilot-project om te onderzoeken hoe je tot een visie komt die door de bevolking zelf is ontwikkeld. LOS begeleidde het traject.

LOS Stadomland heeft voor het woongebied Keizershoeve in Ewijk een stedenbouwkundig concept en een masterplan gemaakt en had tussen 2007-2013 de supervisie over de uitvoering...

Met de aanleg van de Westparallel komt er een alternatieve route voor het doorgaande verkeer van Eindhoven richting Valkenswaard en België. Als gevolg hiervan wordt de Eindhovenseweg tussen Eindhoven en Valkenswaard overgedragen van de provincie naar de gemeentes en wordt de weg minder druk en liggen er dus kansen om de weg te transformeren. Voor gemeente Waalre is het moment daar om een herinrichting te maken voor de Eindhovenseweg, maar meteen ook naar het (winkel)centrum Den Hof in Aalst te k...

Het gebied de Kuilen is na een jarenlange ontzanding afgewerkt als een recreatie en natuurgebied. De gemeente Mill wordt met enige regelmaat geconfronteerd met ontwikkelingsvragen van ondernemers of verzoeken voor evenementen in het gebied en tegelijk zijn er activiteiten, zoals motorcross en bedrijfsmatige activiteiten, die op gespannen voet staan met de gebiedskwaliteiten. Daarom bestond er behoefte aan een toekomstperspectief voor de doorontwikkeling van dit bijzondere gebied dat stevig genoe...